มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Self-Access Learning
เรียนรู้ด้วยตนเอง

คำว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ หมายถึง คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจำแนกไว้เป็น ๔ คือ ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น
วิชาที่สอนให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา(Subject Code) ชื่อวิชา (Subject name) หน่วยกิต (Credit)
MTH 161 Introduction to Computer and Data Processing
3
MTH 165 Computer Programming
3
CSS 311 COBOL Programming
3
MTH 464 System Analysis and Design
3
MTH 499 Independent Study in Mathematics
3
CSS 111 Introduction to Computer and Data Processing
3
CSS 112 Computer Programming I
3
CHE 200 Computer Programming
3
CSS 113 Introduction to Computer and Programming
3
CSS 322 System Analysis and Design
3
CSS 491 Project Proposal
1
CSS 492 Project Study
2MTH 161 Intrduction to Computer and Data Processing


Course Description (คำอธิบายรายวิชา)
Introduction. Computer System : input, output and central processing unit. Number system and conversion, Data Representation, Computer languages, Program design and development, Operating System, EDP concept : data and Information, data organization, data processing cycle, computer organization. File organization, System analysis and design, Boolean Algebra, Karnough Map.

Objective (วัตถุประสงค์)
	1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
	2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการใช้งาน
	4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
	5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ gate ต่างๆ ในการออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
Measurement (การวัดผล)
	1.คะแนนการบ้านและรายงาน	10%
	2.คะแนนสอบกลางภาค	45%
	3.คะแนนสอบปลายภาค	45%


MTH 165 Computer Programming


Course Description (คำอธิบายรายวิชา)
Study of Computer Programming, Data types, Variables, Expression, Input-Output Statement, Loops, Structure Types, Subprograms, File Structures and its application.

Objective (วัตถุประสงค์)
	1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถนำความรในการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่างๆ
รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
Measurement (การวัดผล)
1.คะแนนการบ้านเขียนโปรแกรมในห้องปฎิบัติการ (Lab) 20%
2.คะแนนสอบกลางภาค    40%
3.คะแนนสอบปลายภาค    40%


MTH 464 System Analysis and Design


Course Description (คำอธิบายรายวิชา)
Data processing systems and system life cycle; analysis tools; cost analysis; problem definition; proposal and feasibility study; design tools; database approach; systems design; documentation; implementation and maintenance.

Objective (วัตถุประสงค์)
	1.เพื่อให้ทราบแนวทางและวิธีการในการเริ่มต้นเป็นนักวิเคราะห์ระบบ
	2.เพื่อให้สามารถนำความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานไปสร้างระบบใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบเก่าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
	3.เพื่อให้มีความเข้าใจระบบสารสนเทศดีขึ้น
รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
Measurement (การวัดผล)
1.คะแนนการทำโครงงาน (Project) 30%
2.คะแนนสอบกลางภาค  35%
3.คะแนนสอบปลายภาค  35%


CSS 111 Intrduction to Computer and Data Processing


Course Description (คำอธิบายรายวิชา)
Introduction. Computer System : input, output and central processing unit. Number system and conversion, Data Representation, Computer languages, Program design and development, Operating System, EDP concept : data and Information, data organization, data processing cycle, computer organization. File organization, System analysis and design, Boolean Algebra, Karnough Map.

Objective (วัตถุประสงค์)
	1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
	2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการใช้งาน
	4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
	5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ gate ต่างๆ ในการออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
Measurement (การวัดผล)
	1.คะแนนการบ้านและรายงาน   10%
	2.คะแนนสอบกลางภาค	   45%
	3.คะแนนสอบปลายภาค	   45%


CSS 112 Computer Programming


Course Description (คำอธิบายรายวิชา)
Study of Computer Programming, Data types, Variables, Expression, Input-Output Statement, condition statement, Loops, Structure Types, Subprograms, File Structures and its application.

Objective (วัตถุประสงค์)
	1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถนำความรในการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่างๆ
รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างและเฉลยแบบฝึกหัดการเขียนผังงานเพื่อแสดง  Algorithm
เฉลยโปรแกรมการทำ LAB
 1. Job#1 การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
 2. Job#2 การนับจำนวนเลขในแต่ละหลักเลข
 3. Job#3 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย(mean)และค่าความแปรปรวน(variance)ของคะแนนสอบวิชาหนึ่ง
 4. Job#4 การเล่นเกมทายตัวเลข 3 ตัวเลข
 5. Job#5 การหาคะแนนสูงสุดและต่ำสุดในการสอบวิชาหนึ่งโดยการใช้ pointer
 6. Job#6 การหาค่า sin(x) โดยคำนวณจากอนุกรมและคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน
 7. Job#7 การหาค่า integration ของฟังก์ชัน
 8. Job#8
โจทย์โปรแกรมการทำ LAB ภาคการศึกษา 2/2554
ตัวอย่างข้อสอบเก่า
 1. ข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/25--
 2. ข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/25--
เฉลยข้อสอบการเขียนโปรแกรม
Measurement (การวัดผล)
1.คะแนนการบ้านเขียนโปรแกรมในห้องปฎิบัติการ (Lab)   20%
2.คะแนนสอบกลางภาค    40%
3.คะแนนสอบปลายภาค    40%


Computer Programming


Course Description (คำอธิบายรายวิชา)
Study of Computer Programming, Data types, Variables, Expression, Input-Output Statement, condition statement, Loops, Structure Types, Subprograms, File Structures and its application.

Objective (วัตถุประสงค์)
	1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถนำความรในการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่างๆ
รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างและเฉลยแบบฝึกหัดการเขียนผังงานเพื่อแสดง  Algorithm
Measurement (การวัดผล)
1.คะแนนการบ้านเขียนโปรแกรมในห้องปฎิบัติการ (Lab)   20%
2.คะแนนสอบกลางภาค    40%
3.คะแนนสอบปลายภาค    40%


CSS 113 Introduction to Computer and Programming


Course Description (คำอธิบายรายวิชา)
Introduction to computer, including Hardware and Software, algorithm, and flowchart for Computer Programming, practice of programming: Data types, Variables, Expression, Input-Output Statement, Loops, Structure Types, Subprograms, File Structures and its application.

Objective (วัตถุประสงค์)
	1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถนำความรในการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่างๆ
รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างและเฉลยแบบฝึกหัดการเขียนผังงานเพื่อแสดง  Algorithm
เฉลยโปรแกรมการทำ LAB
 1. Job#1 การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
 2. Job#2 การนับจำนวนเลขในแต่ละหลักเลข
 3. Job#3 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย(mean)และค่าความแปรปรวน(variance)ของคะแนนสอบวิชาหนึ่ง
 4. Job#4 การเล่นเกมทายตัวเลข 3 ตัวเลข
 5. Job#5 การหาคะแนนสูงสุดและต่ำสุดในการสอบวิชาหนึ่งโดยการใช้ pointer
 6. Job#6 การหาค่า sin(x) โดยคำนวณจากอนุกรมและคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน
 7. Job#7 การหาค่า integration ของฟังก์ชัน
 8. Job#8
โจทย์โปรแกรมการทำ LAB ภาคการศึกษา 1/2554
ตัวอย่างข้อสอบเก่า
 1. ข้อสอบ การสอบกลางภาคการศึกษา(Midterm)
 2. ข้อสอบ การสอบปลายภาคการศึกษา(Final)
เฉลยข้อสอบการเขียนโปรแกรม
Measurement (การวัดผล)
1.คะแนนการบ้านเขียนโปรแกรมในห้องปฎิบัติการ (Lab)   20%
2.คะแนนสอบกลางภาค    40%
3.คะแนนสอบปลายภาค    40%


CSS 322 System Analysis and Design


Course Description (คำอธิบายรายวิชา)
Data processing systems and system life cycle; analysis tools; cost analysis; problem definition; proposal and feasibility study; design tools; database approach; systems design; documentation; implementation and maintenance.

Objective (วัตถุประสงค์)
	1.เพื่อให้ทราบแนวทางและวิธีการในการเริ่มต้นเป็นนักวิเคราะห์ระบบ
	2.เพื่อให้สามารถนำความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานไปสร้างระบบใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบเก่าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
	3.เพื่อให้มีความเข้าใจระบบสารสนเทศดีขึ้น
รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
ตัวอย่างเอกสารเพื่อการศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติม
 1. ตัวอย่างที่ 1การเขียน Data Dictionary
 2. ตัวอย่างที่ 2การออกแบบ ERD และ Database
 3. ตัวอย่างที่ 3การออกแบบ ERD และ Database
 4. ตัวอย่างที่ 4การใช้ Mind Map ในการช่วยวิเคราะห์ระบบ Measurement (การวัดผล)
  1.คะแนนการทำโครงงาน (Project) 30%
  2.คะแนนสอบกลางภาค  35%
  3.คะแนนสอบปลายภาค  35%


  CSS 311 COBOL Programming


  Course Description (คำอธิบายรายวิชา)
  ศึกษารูปแบบภาษา COBOL และกลวิธีการเขียนโปรแกรมข้อความสั่งนำข้อมูลเข้าออก ข้อความสั่งการควบคุม ข้อความสั่งการคำนวณ และข้อความสั่งการหน่วยความจำ การประมวลผลโดยใช้ตาราง ตารางแบบหนึ่งระดับ ตารางแบบหลายระดับ ข้อความนำเข้าออกแบบโต้ตอบ การใช้แฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ และแฟ้มข้อมูลแบบลำดับดรรชนีในภาษาโคบอล กรณีศึกษาให้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาโคบอลและทดสอบ ผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

  Objective (วัตถุประสงค์)
  	1.เพื่อให้ทราบแนวทางและวิธีการในการเขียนโปรแกรมภาษา COBOL
  	2.เพื่อให้สามารถนำความรู้ในการเขียนโปรแกรมไปสร้างหรือพัฒนาระบบงานขึ้นมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  	3.เพื่อให้มีความเข้าใจในการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยการใช้แฟ้มข้อมูลแบบ indexed sequential ได้ดีขึ้น
  
  รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
  ตัวอย่างโปรแกรม
  1. ตัวอย่างที่ 1การใช้คำสั่ง READ,WRITE,OPEN,CLOSE,IF,MOVE,...
  2. ตัวอย่างที่ 2การใช้คำสั่ง PERFORM
  3. ตัวอย่างที่ 3การใช้ตาราง(Table)1มิติและ REDEFINES, คำสั่ง PERFORM รูปแบบอื่นๆ
  4. ตัวอย่างที่ 4การใช้ตาราง 2 มิติและคำสั่ง PERFORM
  5. ตัวอย่างที่ 5การใช้ DISPLAY,ACCEPT และ SCREEN SECTION สร้าง MENU และคำสั่ง CALL
  6. ตัวอย่างที่ 6การสร้าง INDEXED File และคำสั่ง READ, WRITE, REWRITE, DELETE
  7. ตัวอย่างที่ 7การพิมพ์รายงานจาก INDEXED Fileและการใช้คำสั่ง START
  8. ตัวอย่างที่ 8การใช้ INDEXED File กับงานระบบทะเบียนนักศึกษา(สร้างแฟ้มข้อมูลเริ่มต้นระบบงานใหม่ๆ)
  9. ตัวอย่างที่ 9การใช้ INDEXED File กับงานระบบทะเบียนนักศึกษา(โปรแกรมเมนู)
  10. ตัวอย่างที่ 10การใช้ INDEXED File กับงานระบบทะเบียนนักศึกษา(ลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษา)
  11. ตัวอย่างที่ 11การใช้ INDEXED File กับงานระบบทะเบียนนักศึกษา(ทำรายงานผลการเรียน-ใบเกรดของนักศึกษา)
  Measurement (การวัดผล)
  1.คะแนนการทำโครงงาน (Project)    30%
  2.คะแนนสอบกลางภาค   35%
  3.คะแนนสอบปลายภาค   35%


  MTH 499 Independent Study in Mathematics


  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (Project) ดังต่อไปนี้


  CSS 491 Project Proposal
  CSS 492 Project Study
  เอกสารประกอบการสอนรวบรวมและเรียบเรียงโดย
  อ.วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์

  ภาควิชาคณิตศาสตร์
  ห้องทำงาน SCL 705
  E-mail : ivirsart@kmutt.ac.th


  จำนวนผู้เข้าชม :

  design by i-cons
  Time:

  goto top

  ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
   แนะนำเว็บที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาต่างๆ
  1. www.nectec.or.th/courseware
  2. www.programmingtutorials.com
  3. www.cprogramming.com
  4. www.thaiall.com
  5. www.thaiall.com/cobol/indexo.html
  6. www.101-idea.com
  7. www.w3school.com
  8. www.learn-programming.za.net
  9. www.courses.eng.ku.edu.tr/comp120
  10. www.vcharkarn.com